!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Upphandlingspolicy

Vid beslut av upphandling av varor och tjänster, ska styrelsen inhämta anbud från minst tre olika leverantörer om så är möjligt. Styrelsen ska före upphandlingen besluta vilka kriterier som ska ligga till grund för utvärderingen av anbuden. Utvärdering ska ske med beaktande av de kriterier som uppställts före anbudsinhämtandet. Referenser ska, om det bedöms lämpligt, inhämtas. Protokoll ska upprättas över utvärderingen och biläggas styrelseprotokollet.

Upphandling sker om inte åtgärderna är av akut karaktär eller ingår i det löpande arbetet.

  • Upphandling skall ske på ett öppet (transparant) sätt. Alla anbudsgivare skall behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt.
  • Upphandling skall genomföras så att föreningen får varor och tjänster med rätt funktion, rätt kvalitet och med hög säkerhet till bästa möjliga pris.
  • Upphandling skall präglas av ett totalkostnadstänkande där samtliga kostnader beaktas som är förenliga med köpet av varan/tjänsten.
  • Upphandling skall ske med beaktande av minsta möjliga miljöbelastning.

Uppdaterad 2018-04-26