!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bygga om

Regler och direktiv som gäller vid ombyggnader och andra installationsarbeten i lägenheterna tillhöriga Brf Mälarklippan.

Det åligger föreningen och styrelsen att hålla en god kontroll över lägenheter, lokaler samt utrymmen i föreningens fastigheter. I enlighet med § 29 i föreningens stadgar äger varje bostadsrättsinnehavare viss rätt att företa förändringar i lägenheten, men väsentlig förändring får endast företas efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Väsentliga förändringar utgörs av åtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan, t.ex. ändring i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för bl.a. avlopp, värme gas eller vatten samt ventilation. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

För att undvika oklarheter kring gränsdragningen mellan väsentlig förändring och annan förändring skall lägenhetsinnehavaren alltid först anmäla den planerade ombyggnaden till styrelsen innan något arbete påbörjas. 

Använd dokumenten längst ner på sidan när du skickar in din begäran. Skicka helst didigtalt.

Följande gäller vid ombyggnad i lägenheten:

 • Lägenhetsinnehavaren skall innan all ombyggnation påbörjas inhämta Brf:s godkännande av konstruktionshandlingar, arbets- och materialbeskrivningar samt tänkta entreprenörer (Byggbeskrivning). Handlingarna insänds till styrelsen i Brf Mälarklippan.
 • Lägenhetsinnehavaren svarar för att, i de fall det är tillämpligt, bygganmälan för hela om- och tillbyggnaden insänds till Stockholms stads Stadsbyggnadsnämnd.
 • Lägenhetsinnehavaren svarar för all upphandling som erfordras för om- och tillbyggnaden samt att de entreprenörer som upphandlas är behöriga entreprenadfirmor med erforderlig kompetens för avsedda arbeten.
 • Lägenhetsinnehavaren säkerställer att ombyggnaden utförs på ett fackmannamässigt sätt och med beaktande av gällande byggnormer samt att garantier lämnas på utförda arbeten.

Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att:

 • tillse att el-, rör- och ventilationsarbeten utförs av behöriga entreprenadfirmor. En förändring av ventilationen kan innebära ny injustering av gällande ventilationskanal.
 • tillse att arbetet sker enligt de normer som gäller för respektive entreprenad, som t ex att installationerna är besiktningsbara.
 • kopplingar för värme och vatten görs synbara för inspektion.
 • efter utförd ombyggnad inkomma med relationshandlingar på A, E och VVS-handlingar.
 • informera styrelsen när ombyggnaden är färdigställd för att besiktning ska kunna ske av utförda arbeten.
 • genomföra besiktning av en auktoriserad besiktningsman.
 • Lägenhetsinnehavaren påtar sig det fulla ekonomiska ansvaret för att åtgärda eventuella skador på fastigheten som uppkommer på grund av ombyggnationen.
 • Lägenhetsinnehavaren påtar sig ansvaret att skicka in slutrapport till styrelsen och i det fall det är tillämpligt till Stockholms stads Stadsbyggnadsnämnd med kopia till styrelsen.
 • Lägenhetsinnehavaren svarar för ändring av befintliga relationsritningar, vilka skickas till styrelsen i Brf Mälarklippan.

Det är förbjudet att:

 • installera motordrivna köksfläktar
 • göra hål i fasaden
 • installera markis på fasaden utan att ha fått ett OK från styrelsen

Observera även:

 1. Entrepenörer och annan inhyrd arbetskraft tillåts inte att parkera sina bilar på gården. Endast transport av material är tillåten. För parkering hänvisas till gästparkeringen.
 2. Överblivet rivnings- och annat byggmaterial ska snarast forslas bort. Om inte detta sker så forslas skräpet bort av föreningen på lägenhetsinnehavarens bekostnad.
 3. Överblivet material typ murbruk, spackel får ej sköljas ner i dagvattenbrunnar eller övriga avlopp i fastigheten.
 4. Byggmaterial och annat får inte lagras i hisshallar eller korridorer (krav från brandmyndigheten).
 5. Bullrande arbete får endast ske vardagar mellan 08.00 och 17.00.
 6. Ytterdörrar får inte ställas upp.
 7. Trapphus, hissar och andra gemensamma utrymmen städas vid behov av entreprenören. Lägenhetsinnehavaren svarar för att slutstädning görs efter avslutat arbete.
 8. Lägenhets innehavaren är ansvarig för att entreprenören tar del av denna information.
 9. Anlitade hantverkare måste omgående återlämna alla lånade nycklar och taggar till lägenhetsinnehavaren.

Du lämnar in din ansökan genom att skapa ett ärende här

Dokument

Ombyggnation_2018.docx 2018-04-17
Ombyggnation_för_utskrift_2018.pdf 2018-04-17

Uppdaterad 2018-05-23