!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningsstämma

Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Den skall hållas varje år före juni månads utgång. Stämmans främsta uppgift är att granska föreningens förvaltning och att fatta beslut om åtgärder som styrelsen och dess medlemmar föreslår. Styrelsens förslag tillställs medlemmarna i förväg som skriftliga propositioner, och medlemmarna har motsvarande förslagsrätt i form av skriftliga motioner. Vid årsstämman väljs även ny styrelse och revisorer (via nyval eller omval) samt utses valberedning.

Medlemmarna kallas i god tid till stämman via kallelser i brevlådorna samt genom anslag i portarna, via hemsidan och via nyhetsbrevet.

Varje hushåll (lägenhet) förfogar över en röst oavsett hur många som deläger bostadsrätten. Utnyttja din röst- och yttranderätt genom att komma till stämmorna. Om du har förhinder har du möjlighet att överlåta din rösträtt till närvarande medlem via en fullmakt.

Uppdaterad 2018-04-17